قیام ایران- چشم اندازها -فرزین هاشمی- قسمت دوم

اندازه متن
Aa Aa

قیام ایران – چشم اندازها – فرزین هاشمی – قسمت دوم – ۱۰ ۱۰ ۱۳۹۷

قیام ایران – چشم اندازها

نگاهی به یک سال خیزش و قیام

تا به حال چند باره که رئیس جمهور رژیم صحبت از این می کند که قیام ایران در دی ماه ۹۶ باعث شد

که آمریکا فکر کند که مردم ایران این رژیم را نمی خواهند ، پس باید این رژیم را تحریم کرد

و خلاصه عامل بیرون آمدن از برجام شد .

همراه هستیم با آقای فرزین هاشمی ، عضو کمسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران ،

تا همین موضوع را بررسی کنیم.

قیام ایران – چشم اندازها – فرزین هاشمی – قسمت دوم – ۱۰ ۱۰ ۱۳۹۷