کشاورزان ورزنه و خراسان تظاهرات کرده و علیه روحانی و سران رژیم شعار دادند

کشاورزان ورزنه و خراسان تظاهرات کرده و علیه روحانی و سران رژیم شعار دادند