آتش برای تصاویر خامنه‌ای و خمینی با کانونهای شورشی

آتش برای تصاویر خامنه‌ای و خمینی با کانونهای شورشی