قیام و ارتش آزادی – شماره۲ – ۱۲ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

قیام و ارتش آزادی – شماره۲ – ۱۲ ۱۰ ۱۳۹۷

قیام و ارتش آزادی – چشم انداز روشن فردا

قیامهای سالهای اخیر ایران ، ادامه و نتیجه منطقی مقاومت مستمر و سراسری و قیامهای سالهای گذشته هستند

و در بستر آن حرکتها شکل می گرفتند

پس از حرکتهای اعتراضی دهه ۶۰ که خمینی آنها را به خون نشاند و با شلیک مستقیم به تظاهر کننده گان ۳۰ خرداد ۶۰ و اعدامهای پس از آن ،

راهی جز مقاومت قهر آمیز و قیام برای مردم باقی نگذاشت مردم هم راه صحبت کردن با خمینی را آموختند ، شورش و قیام

قیام و ارتش آزادی - شماره۲ - ۱۲ ۱۰ ۱۳۹۷

قیام و ارتش آزادی – شماره۲ – ۱۲ ۱۰ ۱۳۹۷