همسبتگی عربی اسلامی با مقاومت ایران در مورد اخراج سفیر ایران از آلبانی

اندازه متن
Aa Aa

همسبتگی عربی اسلامی با مقاومت ایران –هرزمان كه اين رژيم با قيامها  در داخل ايران مواجه می شد خشم وكين خود را روي مجاهدين در اشرف يا ليبرتي خالي ميكرد

بعد از خروج امن وسالم آنها از عراق اين رژيم گريزگاهي جز تروريسم در خارج  وبطور خاص در اروپا وآلباني نمي يابد

كميته همبستگي عربي -اسلامي با مقاومت ايران، پس از اخراج سفير  و رئيس ایستگاه اطلاعاتی رژیم ‌آخوندی از آلبانی، ب

اصدور بیانیه یی اعلام کرد: مقامات آلباني روز ۲۰دسامبر ۲۰۱۸ اعلام كردند

سفير رژيم ايران در تيرانا همراه با يك ديپلمات ديگر بخاطر طرحهاي تروريستي عليه مقاومت ايران از اين كشور اخراج گرديده اند.

اين تصميم مقامات آلباني بدنبال زنجيره اي از فعاليتهاي تروريستي است

كه رژيم ايران عليه  مجاهدين خلق در اين كشور در طول پنج سال گذشته،

وبخصوص پس از رسيدن آخرين  دسته آنها در سپتامبر ۲۰۱۶ از عراق به آلباني، مرتكب شده است.

بي ترديد اين اقدام يك گام ضروري در مبارزه با تروريسم و در مقابله با ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران است.

وضرورت امنيت كشورهاي اروپايي است.

 

استقبال کمیته از اخراج سفیر ایران از آلبانی

ما در كميته همبستگي عربي اسلامي با مقاومت ايران از اين اقدام مشروع دولت آلباني  استقبال ميكنيم وآن را تبريك ميگوييم.

بخوبي ميدانيم كه رژيم تهران پس از آمدن اعضاي مجاهدين خلق به آلباني تركيب سفارتش در اين كشور را گسترش داده

و  يكي از مقامات بالاي وزارت اطلاعات وعضو هيئت اين رژيم در مذاكرات اتمي را بعنوان سفير خود به آلباني فرستاده بود.

اين تغييرات تنها هدفش تعقيب وشناسايي مجاهدين خلق وزمينه سازي به منظور پياده كردن طرحهاي تروريستي عليه آنها بوده است.

رژيم حاكم بر ايران در دوران بسيار سختي بسر ميبرد بخاطر اينكه مردم ايران با اين رژيم وكاركردهايش مخالفند.

اين مردم از طريق قيامهاي خود نظر خود را عليه سياستهاي سركوبگرانه وتوسعه طلبانه رژيم ابراز داشته اند.

مردم ايران در وضعيت فقر شديد بسر ميبرند ورژيم ميلياردها ثروت آنها را در جنگها عليه

خلقهاي عرب ومسلمان مانند مردم سوريه ويمن وكشورهاي ديگر هزينه ميكند.

 

نارضایتی مردم در ایران از حاکمیت

براي مقابله  با تضادها و نارضايتي مردم و قيامهايشان و حضور يك مقاومت سازمانيافته كه

براي سازماندهي و راديكاليزه كردن اين جنبشهاي مردمي فعاليت ميكند،

اين رژيم تلاش ميكند از طريق كارهاي تروريستي گريزگاهي براي خود از اين بحران بزرگ جستجو كند.

در سالهاي گذشته هر زمان كه اين رژيم با قيامها ومشكلات لاعلاج در داخل ايران مواجه ميشد،

آنچنانكه در قيام ۲۰۰۹ اتفاق افتاد،

خشم وكين خود را بر روي مجاهدين خلق در شهر اشرف يا كمپ ليبرتي در عراق خالي ميكرد

ودست به كشتار آنها ميزد،

اما بعد از خروج امن وسالم آنها از عراق اين رژيم ديگر گريزگاهي ندارد؛

به جز پناه بردن به تروريسم در خارج، وبطور خاص در اروپا وآلباني، نمي يابد.

به اين دليل ما با خانم مريم رجوي همصدا ميشويم كه رژيم حاكم بر تهران را پدرخوانده تروريسم

تحت نام اسلام معرفي كرده است. چيزي كه موجب ميشود

فعاليت ديپلماتيك رژیم ايران در ايالات متحده و در اروپا بصورت روزانه اين بخش از جهان را تهديد كند.