قیام و ارتش آزادی-قسمت سوم – ۱۵ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

قیام و ارتش آزادی-قسمت سوم – ۱۵ ۱۰ ۱۳۹۷

چشم انداز روشن فر دا

از قیام دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تا دی ماه ۹۶

سومین قسمت برنامه ای به اسم قیام و ارتش آزادی

برنامه ای برای مرور۴ دهه قیام های آزادیخواهانه مردم ایران رو در روی دیکتاتوری حاکم بر ایران

برنامه ای که نشان می دهد قیامهای این روزها یک حادثه اتفاقی یا تصادفی نیستند امواج قیام امروز تنیجه ۴۰ سال مقاومت خونبار و توانمند و طوفان قیامهای سالهای پیش از این است

قیام و ارتش آزادی-قسمت سوم – ۱۵ ۱۰ ۱۳۹۷

مطالب مرتبط:

قیام دیماه ، یکسال قیام و خیزش