زنان خط شکن فاطمه مصباح – ۱۶ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

زنان خط شکن فاطمه مصباح – ۱۶ ۱۰ ۱۳۹۷

به مرتجعین می گویم تاریخ را عبور کردم و مرور کردم اما جنایت شما فجیع ترین جنایت های است که در تاریخ دیده شده و این جنایت های فجیع شما ، در تاریخ ثبت خواهد شدو خلق انتقام یک چنین خونهایی را خواهد گرفت

راستی ویژگیهای یک قهرمان نبرد در راه آزادی چیست ، سن ، تحصیلات، توان و قدرت جسمی ، می خواهیم از قهرمانی سخن بگوییم که مرز تمامی این سئوالات را در نوردیده است سخن از زن دلاور مجاهد خلق فاطمه مصباح است

زنان خط شکن فاطمه مصباح – ۱۶ ۱۰ ۱۳۹۷

اشتراک گذاری: