فعالیت کانونهای شورشی تبریز- گلستان و مشهد آتش زدن تصاویر خمینی و خامنه‌ای

اشتراک گذاری:

فعالیت کانونهای شورشی تبریز- گلستان و مشهد آتش زدن تصاویر خمینی و خامنه‌ای

اشتراک گذاری: