فعالیت کانونهای شورشی تبریز- گلستان و مشهد آتش زدن تصاویر خمینی و خامنه‌ای

فعالیت کانونهای شورشی تبریز- گلستان و مشهد آتش زدن تصاویر خمینی و خامنه‌ای