مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی شعار کانونهای شورشی بر در و دیوار شهرها

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی شعار کانونهای شورشی بر در و دیوار شهرها