کانونهای شورشی تصاویر خامنه‌ای را به آتش میکشند

کانونهای شورشی تصاویر خامنه‌ای را به آتش میکشند