اظهارات سراسیمه ظریف و روحانی در رابطه با اجلاس مشترک لهستان و آمریکا

اظهارات سراسیمه ظریف و روحانی در رابطه با اجلاس مشترک لهستان و آمریکا