خانم مریم رجوی:ضرورت به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی

اندازه متن
Aa Aa

خانم مریم رجوی، ضرورت به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی

خانم مريم رجوي: دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي نقض حقوق بشر، صدور بنيادگرايي و تروريسم

چهار ستون تئوكراسي حاكم بر ايران است ، راه حل قطعي براي خلاصي از فاشيسم ديني

 تغيير اين رژيم نامشروع به دست مردم و مقاومت ايران است ضرورت به رسميت شناختن حق مردم ايران براي مقاومت و آزادي

 

مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا در قاهره اعلام كرد كه آمريكا ديگر از آخوندهاي حاکم بر ايران محافظت نمي‌کند

و «ما به مردم ايران پيوستيم که خواهان آزادي و حسابرسي هستند».

از اينرو «دوران شرمي كه آمريكا براي خودش بوجود آورده بود

و همچنين دوران سياستهايي كه باعث چنين رنجهاي دردآوري شدهاند، به پايان رسيده است».

وزير خارجه تصريح كرد:

هنگاميكه آمريكا با دشمناني از قبيل ملايان همدستي ميكند «آنها جلو ميآيند و پيشروي ميكنند».

خانم مريم رجوي با استقبال از فاصله گرفتن آمريكا از سياستهايي كه مردم و مقاومت ايران نخستين قربانيان آن بوده اند،

بار ديگر خاطرنشان كرد، دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي، نقض حقوق بشر،

صدور بنيادگرايي و تروريسم چهار ستون تئوكراسي حاكم بر ايران است.

راه حل قطعي براي خلاصي از فاشيسم ديني، تغيير اين رژيم نامشروع به دست مردم و مقاومت ايران است.

به رسميت شناختن شوراي ملي مقاومت، يگانه جايگزين دمكراتيك ديكتاتوري ديني و تروريستي،

لازمة جبران و پايان دادن به سياست فاجعه بار مماشات در چهار دهه گذشته است.

رژيم ركوردار جهاني اعدام، تنها زبان قاطعيت و قدرت را مي فهمد.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران،

از جانب مقاومتي كه از سال ۱۳۶۰ خواهان تحريم تسليحاتي و نفتي ديكتاتوري ديني بوده است،

ضرورت موارد زير را مجدداً مورد تأكيد قرار داد :

 

۱- به رسميت شناختن حق مقاومت مردم ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني و دستيابي به آزادي 

۲- قراردادن تماميت سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها در ليست تروريستي وزارتخارجه آمريكا و اتحاديه اروپا

۳- اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نيروي تروريستي قدس از آمريكا و اروپا

۴- ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت پس از ۶۵بار محكوميت در ملل متحد

۵- حمايت از ارجاع پرونده قتل عام زندانيان سياسي به دادگاه بين المللي

۶- اخراج رژيم نامشروع ملايان از ملل متحد و به رسميت شناختن نمايندگي مقاومت عادلانه مردم ايران

۷- اخراج قاطعانة فاشيسم ديني حاكم بر ايران و نيروهاي آن از سوريه ، عراق ، يمن، لبنان و افغانستان

۸- وادار كردن حكومت عراق به پرداخت مابه ازاي دارايي‌ها، تجهيزات و تسليحات

و قرارگاههاي سازمان مجاهدين و ارتش ازاديبخش ملي ايران كه تماماً با هزينه خود آنها تهيه شده و اسناد آن موجود است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۱دي۱۳۹۷