قیام و ارتش آزادی-قسمت پنجم – ۲۱ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

قیام و ارتش آزادی-قسمت پنجم – ۲۱ ۱۰ ۱۳۹۷

قیام و ارتش آزادی

کلیپ حاضر پنجمین قسمت از سلسله برنامة قیام و ارتش آزادی  است.سلسله برنامه هایی در امتداد قیام ، قیامی که از دی ۹۶ آغاز شد و هنوز ادامه دارد قیامی که ریشه هایش بر می گردد به ۴۰ سال نبرد و مقاومت برای آزادی ، ۴۰ سال خیزش های اجتماعی بر آمده از انقلاب ضد سلطنتی و در مقابله با دیکتاتوری مذهبی .

قیام و ارتش آزادی-قسمت پنجم – ۲۱ ۱۰ ۱۳۹۷