ارومیه و تهران، کانونهای شورشی، عکسهای خامنه‌ای و خمینی را آتش میزنند

ارومیه و تهران، کانونهای شورشی، عکسهای خامنه‌ای و خمینی را آتش میزنند