افسریه تهران عکس تابلو خامنه‌ای توسط کانون شورشی در آتش میسوزد

افسریه تهران عکس تابلو خامنه‌ای توسط کانون شورشی در آتش میسوزد