فعالیتهای کانونهای شورشی -سالگرد آزادی مسعود رجوی از زندان شاه خائن

فعالیتهای کانونهای شورشی -سالگرد آزادی مسعود رجوی از زندان شاه خائن