رنگین کمان هنر، هنر برای هنر نیست- این شعار تیراژه است

تیراژه رنگین کمان هنر .هنر برای هنر نیست این شعار تیراژه است