کانونهای شورشی -سالگرد آزادی مسعود رجوی از زندان-آتش زدن تصاویر خامنه‌ای

کانونهای شورشی -سالگرد آزادی مسعود رجوی از زندان-آتش زدن تصاویر خامنه‌ای