ای مرد توفان اوج انسان ای تو سردار سرداران

ای مرد توفان اوج انسان ای تو سردار سرداران