حقیقت سیبل ترور -قسمت دوم _ ۲۲ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

حقیقت سیبل ترور- قسمت دوم _ ۲۲ ۱۰ ۱۳۹۷

جنگ چگونه به رژیم کمک کرد و چه مسئله ای را حل کرد که اینقدر برای رژیم حیاتی بود

در حالی که بطور منطقی جنگ جز کشتار و ویرانی محصول دیگری ندارد

حقیقت سیبل ترور- قسمت دوم _ ۲۲ ۱۰ ۱۳۹۷