فریاد کانونهای شورشی، شیر همیشه بیدار آماده‌ایم خبردار

فریاد کانونهای شورشی، شیر همیشه بیدار آماده‌ایم خبردار