مثنوی پرنده- برای ۳۰ دی و آزادی مسعود رجوی از زندان-علیرضا معدنچی

اندازه متن
Aa Aa

مثنوی پرنده-علی رضا معدنچی-۳۰ ۱۰ ۱۳۹۷

با داغی از توحید می آمد پرنده                       از انس با خورشید می آمد پرنده

می گفت با رهوار چوبین لنگ می گفت             می سفت با منقار خونین می سفت

می گفت ما از وادی جیحون گذشتیم                 از هفت دریا آتش و از خون گذشتیم

مثنوی پرنده-علی صفا- ۳۰ ۱۰ ۱۳۹۷