اولین سخنرانی برادر مسعود رجوی دردانشگاه تهران درسال ۴ بهمن ۱۳۵۷

اندازه متن
Aa Aa

اولین سخنرانی برادر مسعود رجوی دردانشگاه تهران درسال ۴ بهمن ۱۳۵۷-۳ بهمن

بنام خداوبنام شهدای خلق وبه ویژه شهدای دانشگاه شهیدانی که به ما آزادی بخشیدند