دانستنیها: آیا تکامل را خدا آفرید-قسمت اول

دانستنیها: آیا تکامل را خدا آفرید-قسمت اول

آیا شخصی یا چیزی ما را با هدف خاصی بوجود اورده است یا رویدادویا تصادفی است