یادی از شهیدان مجاهد خلق-قسمت دوم

یادی از شهیدان مجاهد خلق-قسمت دوم