یادی از شهیدان مجاهد خلق-گیلان-قسمت اول

یادی از شهیدان مجاهد خلق-گیلان-قسمت اول