سفردر زمان -قسمت اول

سفرد رزمان -قسمت اول

گریک هوگان -دانشگاه شیکاگو

وقتی که شما ازفضا چیزی نمی دانید نمی توانید درمورد جهان چیزی به فهمید این قانون جهان است