شراره آتش بر تصاویر خامنه‌ای و خمینی با کانونهای شورشی

شراره آتش بر تصاویر خامنه‌ای و خمینی با کانونهای شورشی