ارج گذاشتن به هنری که خلق میشود برای انسانیت وبرای مردم-تیراژه

اندازه متن
Aa Aa

ارج گذاشتن به هنری که خلق میشود برای انسانیت وبرای مردم-تیراژه

جوانان باندازه کافی محتاط نیستند بنابراین دنبال ناممکن ها میروند ونسل به نسل آنها نا ممکن ها را ممکن میسازند

این جمله معروف پرباک نویسنده معروف امریکایی است که برای اولین بار بعنوان یک زن امریکایی جایزه نوبل ادبیات ۱۹۳۸ را بدست آورد