گرامیداشت ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین توسط کانونهای شورشی

گرامیداشت ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین توسط کانونهای شورشی