کانونهای شورشی در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی کولاک میکنند

کانونهای شورشی در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی کولاک میکنند