حمایت از مریم رجوی توسط کانونهای شورشی در آستانه اجلاس ورشو

حمایت از مریم رجوی توسط کانونهای شورشی در آستانه اجلاس ورشو