فعالیت کانونهای شورشی در ۸ شهرستان و شهر میهن در یک روز

فعالیت کانونهای شورشی در ۸ شهرستان و شهر میهن در یک روز