سیل در پلدختر-دروازه قرآن شیراز-آق قلا گرگان

سیل در پلدختر-دروازه قرآن شیراز-آق قلا گرگان