کارزار هموطنان و اشرف نشان ها با سیل زدگان

کارزار هموطنان و اشرف نشان ها با سیل زدگان

کارزار جهانی هموطنان آزاده و حامیان مجاهدین و مقاومت ایران در کشورهای مختلف درهمبستگی با هموطنان سیلزده ادامه دارد