خلیج فارس- مانورمشترک نظامی آمریکا و انگلستان و فرانسه در واکنش به بلوف و تهدیدهای دیکتاتوری تروریستی آخوندها

خلیج فارس- مانورمشترک نظامی آمریکا و انگلستان و فرانسه در واکنش به بلوف و تهدیدهای دیکتاتوری تروریستی آخوندها