فعالیتهای کانون های شورشی علیه حکومت دیکتاتور آخوندی در شهرهای مختلف میهن

فعالیتهای کانون های شورشی علیه حکومت دیکتاتور آخوندی در شهرهای مختلف میهن