آیا علت اصلی سیل فقط بارندگی بود؟

اندازه متن
Aa Aa

نگاهی به علت اصلی سیل ویرانگر پس از بارندگی اخیر

گزارشی از علل اصلی سیل در شهرهای مختلف میهنآیا علت اصلی سیل فقط بارندگی بود؟

مطالب مرتبط

سیلابها در خوزستان و پیامدهای فاجعه سیل در سایر نقاط ایران و پیش بینی بارندگیهای بیشتر

سیل؛ دغدغهٔ مردم و دغدغهٔ رژیم!