انقلاب بهای آزادی طغیان علیه ظلم شجاعت بهار ایران سپیده آزادی-شهرهای شورشی خرمشهر

شهرهای شورشی خرمشهرتیر ۱۳۹۷

شورش تا آزادی هزارکانون شورشی. ماهمه با هم هستیم مردم بی شکستیم