جنگل خواری یکی از علت‌های سیل ویرانگر

اندازه متن
Aa Aa

جنایت حکومت آخوندی در جنگل خواری بعنوان یکی از علت‌های سیل ویرانگر

نگاهی به یکی از علت‌های سیل ویرانگر بنام جنگل خواری در نظام آخوندیجنگل خواری یکی از علت‌های سیل ویرانگر

مطالب مرتبط

سپاه مسبب اصلی سیل با قتل عام محیط زیست

اعترافات به بی‌کفایتی نظام در مقابله با سیل ویرانگر