همدردی و همبستگی با هموطنان سیل زده در شهرهای مختلف میهن

همدردی و همبستگی با هموطنان سیل زده در شهرهای مختلف میهن