فراخوان به بردن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا

اندازه متن
Aa Aa

کمیته رومانیایی نمایندگان برای ایران آزاد- فراخوان به بردن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا

فراخوان كميته رومانيايي نمايندگان براي ايران آزاد

براي ليست گذاري تروريستي سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات

و اخراج ماموران اطلاعات آخوندي از کشورهاي اروپايي

بيانيه كميته رومانيايي نمايندگان براي ايران آزاد

نامگذاري سپاه پاسداران در ليست گروههاي تروريستي، اذعان به اين واقعيت  است  که رژيم آخوندها بزرگترين حامي تروريسم دولتي در جهان و عامل اصلي گسترش تروريسم، نه تنها در خاورميانه بلکه در سراسر جهان است. سپاه پاسداران نه يک ارتش ملي بلکه يک نيروي سرکوبگر و در خدمت اهداف رژيم ضد ملي و توتاليتر مذهبي است که راه بقا و سلط خود در ايران را در گسترش نفوذ در ساير کشورها ميداند و براي پيشبرد اين امر از دو بازوي نظامي و امنيتي تحت امرش يعني سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات استفاده ميکند. اين ارگانها هم چنين براي ترور مخالفين و يا گروگانگيري اتباع ساير کشورها مورد استفاده قرار مي گيرند. آخوندها براي اجراي اهدافشان اقدام به تاسيس گروههاي تروريستي مختلف در آسيا و آفريقا کرده اند تا فرامين حاکمان تهران را به اجرا بگذارند. اين گروهها تحت تاثير ايديولوژي افراطي آخوندهاهستند و براي فعاليتهاي خود هيچ حد و مرزي را برسميت نميشناسند. رژيم آخوندها طي ۴۰سال گذشته در ۵ قاره جهان سلسله اي از عمليات تروريستي انجام داده که تمامي آنها در تهران و زير نظر سران رژيم طراحي و توسط گروهاي نيابتيش اجرا گرديده و بيشترين اهداف آن هم مخالفان ايراني بوده اند. سکوت جامعه جهاني طي ۴۰سال گذشته در مقابل اقدامات تروريستي آنها باعث رشد اين گروهها و تشکيل هسته هاي بيشتر در سراسر جهان شده است.

اقدام اخير امريکا در ليست گذاري سپاه پاسداران هرچند دير انجام شد، اما يک گام موثر در محدود کردن تروريسم در جهان و ضربه به ماشين تروريستي رژيم ايران است. بايد جامعه جهاني در نظر داشته باشد که سپاه پاسداران تمامي عمليات برون مرزيش را با وزارت اطلاعات رژيم ايران همآهنگ ميکند و از اطلاعات آن وزارت خانه براي ضربه زدن به اهدافش بهره مي برد و نامگذاري تروريستي وزارت اطلاعات ميتواند واحدهاي عملياتي انها در خارج کشور را کاملا فلج کند.

امروز اتحاديه اروپا بيش از هر زمان در معرض تهديد تروريسم قرار دارد. طي سال گذشته سه عمليات تروريستي طراحي شده توسط رژيم ايران بدست نيروهاي امنيتي اروپايي کشف و خنثي شد.

کميته نمايندگان روماني براي ايران آزاد از نام گذاري تروريستي سپاه پاسداران حمايت ميکند و جامعه جهاني را فراميخواند تا در کنار امريکا اين ارگان و همچنين وزارات اطلاعات ايران را در ليست تروريستي قرار دهند و براي امنيت ساکنان اين قاره تمامي ماموران وزارات اطلاعات ايران را از کشورهاي عضو اتخاديه اروپا اخراج کنند.

رومئو نيکوارا

رئيس کميته نمايندگان براي ايران آزاد

۱۳ آوريل ۲۰۱۹

بيانيه كميته نمايندگان براي ايران آزاد (روماني) ۱۳آوريل ۲۰۱۹