اندازه متن
Aa Aa

اسامي ۲۸ تن از زندانيان سياسي كه سال ۱۳۹۷دستگير شده اند.

آخوند محمود علوي وزير اطلاعات آخوندها روز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ با سرهم كردن يك مشت دعاوي مسخره

و دهان پركن مانند اينكه گشتاپوي ملايان در سال گذشته با ”ريل گذاري” خامنه اي ”حماسه اطلاعاتي” خلق كرده

است تلاش کرد به نيروهاي سرخورده رژيم پس از نامگذاري تروريستي سپاه پاسداران روحيه بدهد. وي از جمله

گفت ”در يك سال گذشته با ۱۱۶ تيم مرتبط با سازمان مجاهدين برخورد شده” است.

مقاومت ايران همان روز با تاكيد بر اينكه دستگيريهاي سال گذشته بسا بيشتر از آمار رئيس مافياي ترور و

آدمكشي ملايان است اعلام كرد رژيم آخوندي بايد اسامي همه دستگيرشدگان را منتشر كند.

در همين رابطه سازمان مجاهدين خلق ايران اسامي 2۸ تن از دستگير شدگان سال 1397 كه همچنان در

زندان بسر مي برند را بشرح زير اعلام كرد و خواستار اقدام فوري بين المللي براي آزادي آنان شد:

 1. فرشاد اعتمادي فر گچساران 24 ساله، خرداد 1397
 2. اميد جاويد نسب، گچساران،20 ساله خرداد 1397
 3. فرشاد، گچساران 21 ساله خرداد 1397
 4. فرشيد بهاران، ياسوج، 21 ساله خرداد 1397
 5. مهرزاد بهاران، ياسوج،27 ساله خرداد 1397
 6. امير رامين فرد، تبريز 38 ساله خرداد 1397
 7. شهياد قنواتي ، اهواز،32 ساله شهريور 1397
 8. افشين برزگر جمشيدي، 29 ساله، شهريور1397
 9. مجيد محموديان، تبريز،37 ساله شهريور 1397
 10. محمد رضا حسن ملكي، سمنان33 ساله مهر 1397
 11. زرير هادي پور، كوهدشت، 56 ساله مهر 1397
 12. فرهنگ خورشيدي، كوهدشت، 41 ساله مهر 1397
 13. عليرضا برزگر، كرج،40 ساله مهر 1397
 14. پوريا وحيديان، تهران آبان 1397
 15. منوچهر فرهادي، اصفهان 50 ساله، بهمن 1397
 16. سيد مهدي وفايي، تهران35 ساله بهمن 1397
 17. حسين نوري درخشان، تهران،36 ساله بهمن 1397
 18. حميد كاشاني، قائمشهر، بهمن 1397
 19. وحيد بني عامريان، تهران،26 ساله اسفند 1397
 20. پويا قبادي، تهران 26ساله اسفند 1397
 21. سينا ظهيري، تهران 36 ساله اسفند 1396
 22. محسن فريد، تهران،44ساله اسفند 1397

۲۳و2۴. پارسا صديقي همداني 22ساله به همراه خواهرش، اروميه اسفند 1397

۲۵. ابراهيم خليل صديقي همداني، اروميه60 ساله اسفند 1397

۲۶. افشين شهسواري، تهران،27ساله اسفند 1397

۲۷. عباس شهبازي، اهواز،41ساله  اسفند 1397

۲۸. نجاح انور حميدي، اهواز، 60 ساله اسفند 1397

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران روز 30 فروردين ۱۳۹۸خواستار اقدام فوري

دبير كل ملل متحد، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر

براي آزادي اين دستگير شدگان و تعيين هياتهايي براي بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با زندانيان سياسي شد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

3 ارديبهشت 1398(23 آوريل 2019)

 

فراخوان به تعيين هيئت بين المللي براي ديدار با دستگير شدگان و زندانهاي فاشيسم ديني