یادآوری ارتش آزادیبخش ملی ایران در مورد تغییر رفتار رژیم دیکتاتور آخوندی

اشتراک گذاری:

یادآوری ارتش آزادیبخش ملی ایران در مورد تغییر رفتار رژیم دیکتاتور آخوندی

اشتراک گذاری: