یادآوری ارتش آزادیبخش ملی ایران در مورد تغییر رفتار رژیم دیکتاتور آخوندی

یادآوری ارتش آزادیبخش ملی ایران در مورد تغییر رفتار رژیم دیکتاتور آخوندی