آموزشهای ایدیو لوژیکی مجاهدین مسعود رجوی ـ رمضان۹۳ -قسمت‌‌اول-کلیپ‌‌‌اول

اندازه متن
Aa Aa

 رمضان ماه نزول و میلاد قرآن است که در آن کل شی آمده است .به معنی همه چیز ، به معنی تمامیت تبیین جهان و تاریخ و انسان .

مسعود رجوی ـ رمضان۹۳ ـ قسمت اول  ـ کلیپ ۱ ـ ۱۷ ۰۲ ۱۳۹۸

آموزشهای ایدئو لوژیکی مجاهدین – رمضان ۱۳۹۳

فصل اول  پرتوی از قرآن

ماه نزول و میلا قرآن

رمضان ماه نزول و میلاد قرآن است که در آن کل شی آمده است .

به معنی همه چیز ، به معنی تمامیت تبیین جهان و تاریخ و انسان .

یعنی جای هیچ عذر و بهانه باقی نگذاشته و در تمامیت قرآن و قراست کرده است .

معجزه ماندگار و مجسن فرا روی بنی بشر ، آن هم ۱۶۲۳۶ آیه که برخی آیات دو سه کلمه بیشتر نیست .

خودش قول داده است که در طول زمان و در جریان پیشرفت علم ، حقانیت خود را ثابت کند.

و در برابر دیدکان صاحبان علم و دانش قرار دهد .

مطالب مرتبط:

مسعود رجوی

مسعود رجوی – رهبر مقاومت ایران