نشانه های سرنگونی این رژیم واتمام تاریخ مصرف آن واوضاع به هم ریخته اش

اندازه متن
Aa Aa

اوضاع درهم ریخته رژیم ورسیدن به مرحله سرنگونی

روی خط ۹۸/۲/۲۱

نشانه های سرنگونی رژیم وحقیقت  اتمام تاریخ مصرف ان

دررژیم هیچگونه جای سالمی باقی نمانده است

سرخ نگهداشتن صورت حاکمیت با شعار وحدت ملت وحاکمیت

قدرت نمایی پوشالی رژیم وجلوه دادن اینکه اوضاع بحرانی نیستن