مسعودرجوی- رمضان۱۳۹۲- قسمت اول

منتخب نشست های رمضان

سلسله آموزشهای درونی مجاهدین

قسمت اول : سستی وضعف وذلت سه مرز سرخ ایدئولوژیکی مجاهد خلق