خامنه ای پاسدار فدوی را به عنوان جانشین پاسدار سلامی معرفی کرد

خامنه ای پاسدار فدوی را به عنوان جانشین پاسدار سلامی معرفی کرد