مسعود رجوی- رمضان ۱۳۹۲- قسمت دوم

اندازه متن
Aa Aa

قول و زبان حال آنها این بود که گفتند اولا ، بار پروردگارا گناهان و خطاهای ما را ببخش ،دوم ، اسراف و زیاده روی و چپ و راست زدنهای ما را ببخش.

منتخب نشستهای رمضان

سلسله آموزشهای درونی مجاهدین

مسعود رجوی – رمضان ۱۳۹۲- قسمت دوم

قسمت دوم – وصف حال پیشتازان تغییر و انقلاب.

اکنون صاحب کارگاه و روند تکامل به وصف حال پیشتازان تغییر و انقلاب می پردازد :

در این آیه، با ۴ نقطه و ۴ نشانی ، تصویر پیشتازان جنگاور را تکمیل میکند.

می گوید قول و زبان حال آنها این بود که گفتند،

اولا ، بار پروردگارا گناهان و خطاهای ما را ببخش ،

دوم ، اسراف و زیاده روی و چپ و راست زدنهای ما را ببخش .

سوم ، گامهای ما را محکم و استوار کن ،

و چهارم ، همه اینها هم به خاطر این است که ما را بر جماعت حق ستیز و حق کش نصرت دهی و پیروز کنی .

توجه کنید ،که همه توصیفات و ضمایر جمعی است نمی گوید گناه من یکی را ببخش و بلکه می گوید گناهان ما را ببخش ،

و تاکید بر روی جمع است و نه فرد .

چون حرکت و تغییر مورد نظر را این جمع، این قشر، و این تشکل، محقق میکند.

از آیه قبلی و آن مرز بندی ها و ۳ مرز سرخ ایدئولوژیکی که صحبت کردیم به روشنی پیداست ،

که مشخصا منظور از گناهان همان لحظات یا عمال و افعال و واکنشهایی است که به یکی از آن مرز ها خدشه وارد کرده است ،

یا می توانسته آنرا مخدوش کند راستی گناه ما چیست؟

آیا لحظه و رویکرد جمع با موانع راه تکامل است ؟ یا نه جنگ و لحظات و رویکردهای پشت به جنگ؟

ایا گناه ما در جمیع جهات و همه پهنه ها اینست که به دشمن خدا و خلق در میهن مان زیاد ضربه زدیم ؟ یاکم ضربه زدیم ؟

مطالب مرتبط:

مسعود رجوی

رهبر مقاومت ایران – مسعود رجوی

مسعود رجوی- رمضان ۱۳۹۲- قسمت دوم