یادواره شهیدان ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت۶۱ در جمع مجاهدین اشرف-قسمت پنجم

یادواره شهیدان ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت۶۱ در جمع مجاهدین اشرف-قسمت پنجم